CO2, SO2 tác dụng với dd kiềm, kiềm thổ

Ôn tập môn Hóa

Phản ứng  XO2 với dung dịch bazơ

–    Dựa vào tỉ lệ T=  nOH /n XO2

xác định sản phẩm tạo thành.

Pp: Xác định số mol OH, XO2.

Tính tỉ lệ T, suy ra sản phẩm.

Nếu bài toán yêu cầu tính kết tủa thì tính theo XO32- hoặc theo Ca2+, Ba2+(Tính theo chất it)

Bài toán ngược: Cho kết tủa hoặc muối yêu cầu tính thể tích khí hoặc số mol OH : Nếu số mol kết tủa nhỏ hơn số mol Ca2+ /Ba2+ thì thể tích có 2 giá trị.

Bài toán hấp thụ sản phẩm cháy, có sự tăng giảm khối lượng, nếu hấp thụ hoàn toàn thì các chất phản ứng hết.

Vd 1: Hấp thụ  hoàn toàn x mol CO2 vào dung dịch chứa 0,03 mol Ca(OH)2 thu được 2 gam kết tủa. Giá trị x là:  A.0,02 mol ; 0,04 mol                            B.0,02 mol ; 0,05 mol

C.0,01 mol ; 0,03 mol                      D.0,03 mol ; 0,04 mol

Hd. n CaCO3 = 0,02 mol <n Ca2+. Có 2 TH xảy ra:

+ nCO2=n CaCO3 nên nCO2=0,02 mol

+ nCO2=2.(0,03- 0,02)+ 0,02= 0,04 mol

Vd2: Sục  V lít CO2 (đktc) vào 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,05M, thu được 7,5 gam kết tủa. V có giá trị :A.1,68 lít                B.2,28 lít        C.2,24 và 2.8 lít     D.1,68 và 2,8 lít

n CaCO3 = 0,075 mol <n Ca2+. Có 2 TH xảy ra:

+ nCO2=n CaCO3 nên nCO2=0,075 mol  nên VCO2=1,68lít  (chọn D)

+ nCO2=2.(0,1- 0,075)+ 0,075=  mol nên VCO2=2,8 lít  (chọn D)

Câu 1:Hấp thụ hoàn toàn 0,16 mol CO2 vào 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,05M thu được kết tủa X và dung dịch Y. Cho biết khố lượng dung dịch Y tăng hay giảm  bao nhiêu so với dung dịch ban đầu?   A.4,03 g    B.3,04 g                .C.2,04 g        D. Kết quả khác

Câu 2: Thổi V lít CO2 (đktc) vào 100ml dung dịch Ca(OH)2 1M thu được 6 gam kết tủa. Lọc kết tủa. Đun nóng dung dịch lại thấy có kết tủa.tìm V.

A.3,136l               B             C            D

Câu 3: Dung dịch X chứa NaOH 0,2M và Ca(OH)2 0,1M. Sục 7,84 lít  CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch X thu được khối lượng kết tủa;  A.15 g           B.5 g              C.10g      D.20 g

Câu 4: Cho a lít CO2 tác dụng với 200ml dung dịch Ca(OH)2 1M thu được 10 g kết tủa. Vậy a có giá trị:A.2,24l    B.6,72 lít              C.8,96 lít        D.2,24 hoặc 6,72 lít

Câu 5: Dẫn từ từ V lít khí CO (đktc) qua ống sứ đựng dư hỗn hợp rắn CuO, Fe2O3 ở nhiệt độ cao. Sau khi các phản ứng kết thúc thu được khí X. Dẫn toàn bộ khí X vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2 thu được 4 g kết tủa. Giá trị V :

A.1,120             B.0,896               C.0448                D.0,224

Câu 6         : Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào 500 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M, sinh ra a gam kết tủa. Giá trị a:

A.19,70                  B.17,73               C.9,85                D.11,82

Câu 7: Hấp thụ hoàn toàn 2.688 lít CO2 (đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 aM thu được 15,76 g kết tủa . Giá trị a:

A.0,032                     B.0,048            C.0.06              D.0,04

Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol etanol rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình chứa 75 ml dung dịch Ba(OH)2. Tổng khối lượng muối thu được sau phản ứng :

A.32,65 g    B. 19,7 g           C.12,95 g               D.35,75 gam

Câu 9: Hấp thụ hoàn toàn 0,3 mol CO2 vào dung dịch chứa 0,25 mol Ca(OH)2. Khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng hay giảm bao nhiêu:

A.1 gam            B.5 gam       C.10g                       D.15 gam

Bài 10. Dung dịch X chứa NaOH 0,2M và Ca(OH)2 0,1M. Sục 7,84 lít khí CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch X thì khối lượng kết tủa thu được là

  1. 15 gam.                                                       B. 5 gam.
  2. 10 gam.                                                       D. 20 gam.

Bài 12. Cho V lít (đktc) CO2 tác dụng với 200 ml dung dịch Ca(OH)2 1M thu được 10 gam kết tủa. Vậy thể tích V của CO2 là

  1. 2,24 lít.                                                       B. 6,72 lít.
  2. 8,96 lít.                                                       D. 2,24 hoặc 6,72 lít

Bài 13. Cho 56ml khí CO2 hấp thụ hết vào 100ml dung dịch chứa NaOH 0,02M và Ba(OH)2 0,02M. Khối lượng kết tủa thu được là:

  1. 0,0432g                                                                  B. 0,4925g
  2. 0,2145g                                                      D. 0,394g

Bài 14. Dẫn V lít khí CO2 ( ở đktc) qua 500 ml dung dịch Ca(OH)2 nồng x M , sau phản ứng thu được 3 gam kết tủa và dung dịch A. Đun nóng dung dịch A thu được thêm 2 gam kết tủa nữa. Giá trị của V và x là

  1. 1,568 lit và 0,1 M                                       B. 22,4 lít và 0,05 M
  2. 0,1792 lít và 0,1 M                                     D. 1,12 lít và 0,2 M

Bài 15. Cho V lít khí SO2 ( ở đktc) vào 700 ml Ca(OH)2 0,1 M sau phản ứng thu được 5 gam kết tủa. Giá trị của V là:

  1. 2,24 lít hoặc 1,12 lít                                   B. 1,68 lít hoặc 2,016 lít
  2. 2,016 lít hoặc 1,12 lít                                 D. 3,36 lít

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *