Đơn chất halogen có lời giải – Hóa 10

Đề thi Hóa khối 10

 

Câu hỏi 11 Phản ứng nào dưới đây, clo vừa đóng vai trò là chất khử, vừa đóng vai trò là chất oxi hóa:
Đáp án 1 A: Cl2 + H2O ⇄ HCl + HclO
Đáp án 2 B: Cu + Cl2→ CuCl2
Đáp án 3 C: Fe + Cl2    →  FeCl3
Đáp án 4 D: H2 + Cl2   ”   2HCl
Đáp án đúng A
Trả lời Ở phản ứng A: Clo có số oxi hóa sau phản ứng là -1 và +1 ( vừa giảm vừa tăng) nên clo vừa đóng vai trò là chất khử, vừa đóng vai trò là chất oxi hóa.

Ở các phản ứng B, C, D thì số oxi hóa Clo đều từ 0 xuống -1 nên là chất oxi hóa.

 

Câu hỏi 12 Trong phòng thí nghiệm, khí clo thường được điều chế bằng cách oxi hóa hợp chất nào sau đây:
Đáp án 1 A: NaCl
Đáp án 2 B: KCl
Đáp án 3 C: HCl
Đáp án 4 D: KMnO4
Đáp án đúng D
Trả lời Điều chế khí clo trong PTN bằng cách dùng dung dịch HCl đặc tác dụng với các chất oxi hóa mạnh như KMnO4, MnO2, KClO3

2KMnO4 +16HCl  →2KCl +2 MnCl2 + 5Cl2 +8 H2O

MnO2+4HCl →  MnCl2 + Cl2 +2H2O

2KClO3+10HCl →2KCl + 5Cl2 + 6H2O

 

 

Câu hỏi 13 Trong công nghiệp, khí clo thường được điều chế bằng cách:

 

Đáp án 1 A: điện phân dung dịch NaCl bão hòa, có màng ngăn
Đáp án 2 B: điện phân NaCl nóng chảy
Đáp án 3 C: điện phân dung dịch NaCl bão hòa, không có màng ngăn
Đáp án 4 D: dùng F2 tác dụng với dung dịch NaCl

 

Đáp án đúng A
Trả lời NaCl + H2ONaOH + Cl2 + H2

 

 

Thể tích

Câu hỏi 14 Phản ứng của khí Cl2 với H2 xảy ra ở điều kiện nào sau đây?

         

 

Đáp án 1 A: Trong bóng tối, -252 oC
Đáp án 2 B: Trong bóng tối
Đáp án 3 C: Có chiếu sáng
Đáp án 4 D: Nhiệt độ dưới 0 oC
Đáp án đúng C
Trả lời Phản ứng của khí Cl2 với H2 xảy ra ở điều kiện có ánh sáng.

Phản ứng của khí F2 với H2 xảy ra ở trong bóng tối, -252 oC.

Phản ứng của khí Br2 với H2 xảy ra ở điều kiện có nhiệt độ.

Phản ứng của khí I2 với H2 xảy ra ở điều kiện có nhiệt độ và xúc tác, phản ứng xảy ra không hoàn toàn .

 

Câu hỏi 15 Chất chỉ có tính oxi hóa:                                                                                        B. Br2                                                     C. F2                                                        D. I2                      
Đáp án 1 A: F2
Đáp án 2 B: Cl2
Đáp án 3 C: Br2
Đáp án 4 D: I2
Đáp án đúng A
Trả lời F2 có độ âm điện lớn nhất nên F2 chỉ có nhận electron , chỉ thể hiện tính oxi hóa.

 

Câu hỏi 16 Chất dùng để làm khô khí Cl2 ẩm là
Đáp án 1 A: Na2SO3 khan
Đáp án 2 B: dung dịch NaOH đặc
Đáp án 3 C: dung dịch H2SO4 đậm đặc
Đáp án 4 D: CaO
Đáp án đúng C
Trả lời – Vì H2SO4 đậm đặc có tính háo nước mà không tác dụng với khí clo.

– Clo tác dụng với dung dịch NaOH:

Cl2+ NaOH→NaCl + NaClO + H2O

– CaO tác dụng với nước tạo Ca(OH)2. Sau đó

Cl2      +   Ca(OH)2 → CaOCl2 +H2O

– Na2SO3 khan tác dụng với HCl

 

Câu hỏi 17 Chất không  dùng  để làm khô khí hiđro clorua:
Đáp án 1 A: P2O5
Đáp án 2 B: NaOH rắn
Đáp án 3 C: H2SO4 đậm đặc
Đáp án 4 D: CaCl2 khan
Đáp án đúng B
Trả lời Vì  dung dịch NaOH tác dụng được với khí clo.

 Còn các chất còn lại hút nước nhưng không tác dụng với khí clo.

 

Câu hỏi 18 Cho 0,012 mol Fe và 0,02 mol Cl2 tham gia phản ứng với nhau. Khối lượng muối thu được là:
Đáp án 1 A: 4,34 g
Đáp án 2 B: 3,90 g
Đáp án 3 C: 1,95 g
Đáp án 4 D: 2,17 g
Đáp án đúng C
Trả lời          2Fe +        3Cl2    →  2FeCl3    

      0,012 mol   0,02 mol

Theo tỉ lệ mol thì Fe hết, clo dư. Phản ứng tính theo chất hết là sắt.

Mol muối bằng mol Fe bằng 0,012 mol

Khối lượng muối bằng 0,012.(56+35,5.3)= 1,95 gam

 

Câu hỏi 19 Cho 1,12 lít halogen X2 tác dụng vừa đủ với kim loại đồng, thu được 11,2 gam CuX2. Nguyên tố halogen đó là:

 

Đáp án 1 A: Flo.
Đáp án 2 B: Clo
Đáp án 3 C: Brom
Đáp án 4 D: Iot
Đáp án đúng C
Trả lời  Cu    + X2    →        CuX2

       0,05 mol       11,2 gam

       0,05 mol →0,05 mol

CuX2=m/n =11,2: 0,05=224 nên X=224-64=160 nên X=80=Br

 

 

Câu hỏi 20 Cho 10,8 gam một kim loại M tác dụng với khí clo thấy tạo thành 53,4 gam muối clorua kim loại. Xác định tên kim loại M.
Đáp án 1 A: Na
Đáp án 2 B: Fe
Đáp án 3 C: Al
Đáp án 4 D: Cu
Đáp án đúng C
Trả lời KL+ Cl2→muối

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng nên khối lượng clo bằng 53,4-10,8=42,6g nên mol Cl2 là 42,6:71=0,6 mol

Quá trình nhận electron ( quá trình khử) :

   Cl2          +    2e  → 2Cl

0,06 mol → 0,12 mol

Gọi n là hóa trị của kim loại M

Quá trình cho electron(quá trình oxi hóa):

   M→Mn+  + ne

 0,12/n   ←0,12 mol

M=10,8 (0,12/n)= 9n

Với n =3 thì M= 27= Al thỏa mãn

 

Câu hỏi 21 Cho m gam đơn chất halogen X2 tác dụng với Mg dư thu được 19g muối. Cũng m gam X2 cho tác dụng với Al dư thu được 17,8g muối. X là:
Đáp án 1 A: Flo
Đáp án 2 B: Clo
Đáp án 3 C: Brom
Đáp án 4 D:Iot
Đáp án đúng B
Trả lời X2 + Mg→MgX2

m gam         19 gam

x mol →    x mol

3X2 +   2Al→2AlX3

m gam         17,8 gam

x mol →    2x/3  mol

ta có x.(24+2X)= 19 hay 24x+ 2xX=19(1)

   2x/3. (27+3X)= 17,8 hay  18x+ 2xX =17,8(2)

Lấy (1)-(2) ta được 6x=1,2

Ta có x=0,2, X=35,3= Cl

 

Câu hỏi 22 Cho 13,44 lít khí clo (ở đktc) đi qua 2,5 lít dung dịch KOH ở nhiệt độ phòng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 37,25 gam KCl. Dung dịch KOH trên có nồng độ là:
Đáp án 1 A: 0,48M.
Đáp án 2 B: 0,24M.
Đáp án 3 C: 0,4M.
Đáp án 4 D: 0,2M
Đáp án đúng C
Trả lời Cl2 +          2 KOHloãng→      KCl +   KClO +2H2O

0,6 mol      1 mol ←         0,5 mol

Ta tính theo sản phẩm  nên số mol KOH=2.0,5= 1 mol

CM(KOH)=n/V =1:2,5=0,4 M

 

Câu hỏi 23 Cho 14,22 gam KMnO4 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl đặc, dư. Thể tích khí thu được ở (đktc) là:
Đáp án 1 A: 0,56 lít
Đáp án 2 B: 4,48 lít
Đáp án 3 C: 5,04 lít
Đáp án 4 D: 8,96 lít
Đáp án đúng C
Trả lời 2KMnO4 +16HCl  →2KCl +2 MnCl2 + 5Cl2 +8 H2O

0,09 mol →                                            0,225 mol   

Thể tích Clo: 0,225. 22,4=  5,04 lít                                     

 

Câu hỏi 24  Khi mở vòi nước máy, nếu chú ý một chút sẽ phát hiện mùi lạ. Đó là do nước máy còn lưu giữ vết tích của thuốc sát trùng. Đó chính là clo và người ta giải thích khả năng diệt khuẩn là do:
Đáp án 1 A: clo độc nên có tính sát trùng.
Đáp án 2 B: clo có tính oxi hóa mạnh.                          

 

Đáp án 3 C: clo tác dụng với nước tạo ra HClO chất này có tính oxi hóa mạnh.
Đáp án 4 D: một nguyên nhân khác
Đáp án đúng C
Trả lời  

 

Câu hỏi 25 Phản ứng nào sau đây được dùng để điều chế clo trong phòng thí nghiệm ?
Đáp án 1 A: 2NaCl  2Na + Cl2
Đáp án 2 B: 2NaCl + 2H2O H2 + 2NaOH + Cl2
Đáp án 3 C: MnO2 + 4HClđặc  MnCl2 + Cl2 + 2H2O  
Đáp án 4 D: F2 + 2NaCl ® 2NaF + Cl2

 

Đáp án đúng C
Trả lời  

 

Câu hỏi 26 Phản ứng giữa hydro và chất nào sau đây thuận nghịch:
Đáp án 1 A: Flo
Đáp án 2 B: Clo
Đáp án 3 C: Brom
Đáp án 4 D:Iot
Đáp án đúng D
Trả lời Các phản ứng :

H2+F2 2HF

H2+Cl2 2HCl

H2+Br2 2HBr

H2+I2 ⇄  2HI( có nhiệt độ và xt)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *