Đề kiểm tra học kì 1 – hóa 11 – đề 2

Đề thi Hóa khối 11

Mã đề 02

Câu 1 ( 2 điểm): Viết phương trình phân tử và phương trình ion thu gọn các phản ứng sau ( nếu có xảy ra).

HCl + NaOH→

Mg(NO3)2+ NaOH→

Câu 2( 2 điểm): Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có):

NO NO2   HNO3  Cu(NO3)2Cu(OH)2

Câu 3 ( 3 điểm): Khí metan ( CH4) là thành phần chính của khí thiên nhiên, có nhiều ứng dụng, chủ yếu dùng làm nhiên liệu. Đốt cháy hoàn toàn 3,2 gam khí metan thu được được khí cacbonic và hơi nước.

  1. Tính số mol khí cacbonic và số mol nước thu được.
  2. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào 300ml dung dịch KOH 1M . Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng.

Câu 4 ( 3 điểm):

  1. Cho 7,8 gam hỗn hợp 2 kim loại Al và Mg tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng dư thu được 17,92 lít khí NO2 (đktc, NO2 là sản phẩm khử duy nhất). Tính thành phần % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.
  2. Cho 7,8 gam hỗn hợp Al, Al2O3 cho tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư thu được V lít khí NO (đktc) và dung dịch B gồm 45 gam muối.

Nếu cũng cho 7,8 gam hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 26,7 gam muối.Tính thể tích khí  NO( đktc).

(Cho H=1; C= 12; O=16; Na=23; Mg=24; Al= 27; N=14; Cl= 35,5; K=39)

———–Hết———-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *