Đề kiểm tra học kì 2- Hóa – khối 10

Đề thi Hóa khối 10

Đề 1

Câu 1. Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau( ghi rõ điều kiện phản ứng ).

 1. MnO2→Cl2 →HCl→NaCl→AgCl

b.KMnO4→Cl2 →NaCl→HCl→FeCl2

          nước Giaven        

Câu 2. Cho 6g Mg hạt vào cốc đựng dung dịch HCl 2M (dư) ở nhiệt độ thường. Nếu  giữ nguyên các điều kiện khác, chỉ biến đổi một trong các điều kiện sau đây thì tốc độ phản ứng biến đổi như thế nào (tăng lên, giảm xuống hay không đổi)?

 1. Thay 6 gam Mg hạt bằng 6 gam Mg bột.

b.Thay dung dịch HCl 2M bằng dung dịch HCl 1M.

 1. Thực hiện phản ứng ở nhiệt độ cao hơn.
 2. Dùng thể tích dung dịch HCl 2M tăng gấp đôi.

Câu 3. Sục 3,36 lít SO2(đktc ) vào 200 ml dung dịch NaOH 1,2M.

 1. Viết các phản ứng xảy ra.
 2. Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng.
 3. Tính CM các chất tan trong dung dịch sau phản ứng ( coi thể tích dung dịch không thay đổi).

Câu 4. Cho 7,6 gam hỗn hợp Mg và Fe tác dụng dung dịch H2SO4 loãng thu được  5,6 lít H2 (đktc) .

 1. Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
 2. Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với H2SO4 đặc, nóng thì thu được V lít SO2 (đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Tính V.

 

 

 

Đề 2.

Câu 1. Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau( ghi rõ điều kiện phản ứng ).

 1. MnO2→Cl2 →NaCl→HCl →CuCl2→Cu(OH)2

b.KMnO4→Cl2 →HCl→FeCl2→FeCl3→Fe(OH)3→Fe2O3

Câu 2. Cho 6g Fe bột  vào cốc đựng dung dịch H2SO4 2M (dư) ở nhiệt độ thường. Nếu  giữ nguyên các điều kiện khác, chỉ biến đổi một trong các điều kiện sau đây thì tốc độ phản ứng biến đổi như thế nào (tăng lên, giảm xuống hay không đổi)?

 1. Thay 6 gam Fe bột bằng 6 gam Fe hạt.

b.Thay dung dịch H2SO4 2M bằng dung dịch H2SO4 3M.

 1. Thực hiện phản ứng ở nhiệt độ cao hơn.
 2. Dùng thể tích dung dịch H2SO4 2M tăng gấp đôi.

Câu 3. Sục 9,6 gam  SO2  vào 100 gam  dung dịch NaOH 10%.

 1. Viết các phản ứng xảy ra.
 2. Tính khối lượng mỗi muối thu được sau phản ứng.
 3. Tính C% các chất tan trong dung dịch sau phản ứng .

Câu 4. Cho 12 gam hỗn hợp Cu và Fe tác dụng dung dịch H2SO4 loãng thu được  2,24  lít H2 (đktc) .

 1. Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
 2. Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với H2SO4 đặc, nóng thì thu được V lít SO2 (đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Tính V.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *