Khái quát halogen-có lời giải

Đề thi Hóa khối 10
Câu hỏi 1 Cho dãy dung dịch axit sau HF, HCl, HBr, HI. Dung dịch có tính axit mạnh nhất và tính khử mạnh nhất là:

          A. HF                             B. HCl                           C. HBr                      D. HI

 

Đáp án 1 A: HF
Đáp án 2 B: HCl
Đáp án 3 C: HBr
Đáp án 4 D: HI
Đáp án đúng D
Trả lời Do thứ tự độ âm điện F>Cl>Br>I nên liên kết H-X bị yếu dần theo thứ tự HF,HCl,HBr,HI nên tính axit và tính khử tăng theo thứ tự HF<HCl< HBr<HI.

HI là axit có tính khử và tính axit mạnh nhất.

 

Câu hỏi 2 Phát biểu nào sau đây không chính xác:    
Đáp án 1 A: Halogen là những phi kim điển hình, chúng là  những chất oxi hóa.
Đáp án 2 B: Trong hợp chất các halogen đều có thể có số oxi hóa: -1, +1, +3, +5, +7.
Đáp án 3 C: Khả năng oxi hóa của halogen giảm dần từ flo đến iot
Đáp án 4 D: Các halogen khá giống nhau về tính chất hóa học.
Đáp án đúng C
Trả lời A. các Halogen có tính oxi hóa mạnh, nhưng Clo, Brom, Iot còn có thêm tính khử khi tác dụng với dung dịch Kiềm và nước .

B.Cl, Br, I có số oxi hóa -1 là chủ yếu nhưng ngoài ra còn số Oxi hóa +1, +3, +5, +7.

Nhưng Flo chỉ có số oxi hóa -1 là duy nhất.

D. Các Halogen có tính chất tương tự nhau.

 

 

Câu hỏi 3 Sắp xếp theo chiều tăng tính oxi hóa của các nguyên tử là:

 

Đáp án 1 A: I, Cl, Br, F
Đáp án 2 B: Cl, I, F, Br
Đáp án 3 C: I, Br, Cl, F
Đáp án 4 D: I, Cl, F, Br
Đáp án đúng C
Trả lời Thứ tự tính oxi hóa tăng I<Br< Cl< F

 

Câu hỏi 4 Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử Halogen là:

   

Đáp án 1 A: ns2 np6
Đáp án 2 B: ns2 np5
Đáp án 3 C: ns2 np4
Đáp án 4 D: (n – 1)d10 ns2 np5.
Đáp án đúng B
Trả lời Các Halogen nằm nhóm VIIA nên có 7e lớp ngoài cùng nên có Cấu hình electron lớp ngoài cùng ns2 np5.

 

Câu hỏi 5 Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các ion Halogenua (X) là:
Đáp án 1 A: ns2 np4.
Đáp án 2 B: ns2 np5
Đáp án 3 C: ns2 np6
Đáp án 4 D: (n – 1)d10 ns2 np5.
Đáp án đúng C
Trả lời Các ion Halogenua (X) có cấu hình electron của khí hiếm nên lớp ngoài cùng có 8 electron : ns2 np6

 

 

Câu hỏi 5 Đặc điểm chung của các đơn chất halogen:

 

Đáp án 1 A: ở điều kiện thường là chất khí
Đáp án 2 B: vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử
Đáp án 3 C: có tính oxi hóa mạnh
Đáp án 4 D: tác dụng mạnh với nước
Đáp án đúng C
Trả lời Trạng thái: F, Cl là chất khí, Brom là chất lỏng, Iot là chất rắn nên A sai.

Clo, Brom, Iot vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử

F chỉ có tính oxi hóa nên B sai.

Flo tác dụng mãnh liệt với nước, Clo và Brom tác dụng chậm và Iot không tác dụng với nước nên D sai.

C đúng:

 

Câu hỏi 6 Đặc điểm chung của các nguyên tố halogen nào dưới đây là không đúng:

 

Đáp án 1 A: nguyên tử có khả năng thu thêm 1 electron
Đáp án 2 B: tạo ra hợp chất liên kết cộng hóa trị có cực với hiđro
Đáp án 3 C: lớp electron ngoài cùng của nguyên tử có 7 electron
Đáp án 4 D: có số oxi hóa -1 trong mọi hợp chất
Đáp án đúng D
Trả lời F có có số oxi hóa -1 trong mọi hợp chất, còn Cl, Br, I ngoài -1 còn +1,+3, +5,+7. Nên D sai.

 

Câu hỏi 7 dung dịch axit nào sau đây không thể chứa trong bình thủy tinh:

         

Đáp án 1 A: HF
Đáp án 2 B: HCl
Đáp án 3 C: HBr
Đáp án 4 D: HI
Đáp án đúng A
Trả lời Thành phần chính của thủy tinh là SiO2.

Phản ứng 4HF + SiO2→SiF4 + 2H2O

Nên HF có khả năng ăn mòn thủy tinh. Vì vậy không thể đựng HF trong bình thủy tinh.

 

Câu hỏi 8 Đổ dung dịch AgNO3 vào dung dịch muối nào sau đây sẽ không có phản ứng:
Đáp án 1 A: NaF
Đáp án 2 B: NaCl
Đáp án 3 C: NaBr
Đáp án 4 D: NaI
Đáp án đúng A
Trả lời NaF không phản ứng do AgF không kết tủa.

Còn NaCl, NaBr, NaI(NaX) tạo kết tủa AgX.

 

Câu hỏi 9 Liên kết trong các phân tử đơn chất halogen là gì?

 

Đáp án 1 A: cộng hóa trị không cực.
Đáp án 2 B: cộng hóa trị có cực
Đáp án 3 C: liên kết ion.
Đáp án 4 D: liên kết cho nhận.
Đáp án đúng A
Trả lời Liên kết trong các phân tử đơn chất halogen là cộng hóa trị không cực: X-X

 

Câu hỏi 10 Cho dãy axit: HF, HCl, HBr, HI. Theo chiều từ trái sang phải tính chất axit biến đổi như sau:

 

Đáp án 1 A: giảm.
Đáp án 2 B: tăng
Đáp án 3 C: vừa tăng, vừa giảm
Đáp án 4 D: Không tăng, không giảm.
Đáp án đúng B
Trả lời Tính axit và tính khử tăng theo thứ tự: HF, HCl, HBr, HI

 

Câu hỏi 11 Dãy nào sau đây sắp xếp đúng theo thứ tự giảm dần tính axit của các dung dịch hiđro halogenua?

 

Đáp án 1 A: HI > HBr > HCl > HF
Đáp án 2 B: HF > HCl > HBr > HI.
Đáp án 3 C: HCl > HBr > HI > HF
Đáp án 4 D: HCl > HBr > HF > HI

 

Đáp án đúng A
Trả lời Thứ tự giảm là từ mạnh đến yếu: HI > HBr > HCl > HF

 

Câu hỏi Câu nào sau đây không đúng?

 

Đáp án 12 A: Các halogen là những phi kim mạnh nhất trong mỗi chu kỳ
Đáp án 2 B: Các halogen đều có số oxi hóa là -1; 0; +1; +3; +5; +7
Đáp án 3 C: Các halogen đều có 7 electron lớp ngoài cùng thuộc phân lớp s và p
Đáp án 4 D: Tính oxi hoá của các halogen giảm dần từ flo đến iod
Đáp án đúng B
Trả lời Cl, Br, I đều có số oxi hóa là -1; 0; +1; +3; +5; +7 nhưng F chỉ có số oxi hóa -1 trong các hợp chất .

 

Câu hỏi 13 Để biết được trong muối NaCl có lẫn tạp chất NaI ta có thể dùng:

 

Đáp án 1 A: khí Cl2
Đáp án 2 B: giấy quỳ tím
Đáp án 3 C: khí Cl2 và dung dịch hồ tinh bột.
Đáp án 4 D: dung dịch hồ tinh bột.
Đáp án đúng C
Trả lời  Cho Clo tác dụng với dung dịch trên thì

Cl2+ NaI→NaCl +I2

Sau đó cho dung dịch hồ tinh bột vào thì xuaath hiện màu xanh.

 

Câu hỏi14 Sẽ quan sát được hiện tượng gì khi ta thêm dần dần nước clo vào dung dịch KI có chứa sẵn một ít hồ tinh bột ?

 

Đáp án 1 A: không có hiện tượng gì.
Đáp án 2 B: Có hơi màu tím bay lên.
Đáp án 3 C: Dung dịch chuyển sang màu vàng
Đáp án 4 D: Dung dịch có màu xanh đặc trưng
Đáp án đúng D
Trả lời Cho Clo tác dụng với dung dịch trên thì

Cl2+ KI→KCl +I2

Sau đó hồ tinh bột tác dụng với Iot thì xuất hiện màu xanh.

 

Câu hỏi 15 Trong các phát biểu sau:

(a) Trong các phản ứng hóa học, flo chỉ thể hiện tính oxi hóa.

(b) Axit flohiđric là axit yếu

(c) Dung dịch NaF loãng được dùng làm thuốc chống sâu răng.

(d) Trong hợp chất, các halogen (F, Cl, Br, I) đều có số oxi hóa: -1, +1, +3, +5, +7

(e) Tính khử của các halogenua tăng dần  theo thứ tự F, Cl, Br, I.

Trong số các phát biểu trên, số phát biểu đúng là:

 

 

Đáp án 1 A: 2
Đáp án 2 B: 3
Đáp án 3 C: 4
Đáp án 4 D: 5
Đáp án đúng C
Trả lời  Các phát biểu đúng là a, b, c, e.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *