Đề kiểm tra 15 phút chương halogen – Hóa 10

Đề thi Hóa khối 10
  • Kiểm tra 15 phút chương Halogen-

 Câu 1: Trong phòng thí nghiệm, để điều chế khí Clo, người ta dùng

A. NaCl tác dụng với H2SO4 đặc. B. KMnO4 tác dụng với HCl đặc.

C. MnO2 hoặc KMnO4 tác dụng với HCl đặc. D. KCl tác dụng với MnO2.

Câu 2. Tính oxi hóa các halogen tăng dần từ trái sang phải?

A.I2, Cl2, Br2, F2 B. Br2, F2, Cl2, I2                

C. I2, Br2, Cl2, F2 D. F2, Cl2, Br2, I2

Câ u 3. Nguyên tố halogen nào có trong men răng người và động vật?

A. Clo B. Flo              C. Brom                                  D. Iot

Câu 4. Clorua vôi là:

A.muối hỗn hợp                      B.muối ăn        C.muối hỗn tạp           D. Muối axit

Câu 5. Trong các chất sau đây, chất nào dùng để nhận biết hồ tinh bột ?

A. I2 B. KI                           C. NaOH                     D. Cl2

Câu 6. Axit halogenhidric có tính axit mạnh nhất là:

  1. HF B. HBr                        C. HCl                       D. HI

Câu 7. Tìm câu đúng nhất trong các câu sau đây

  1. Clo có tính oxihóa mạnh hơn brom nhưng yếu hơn iot.
  2. Clo có số oxi hóa -1 trong hợp chất với kim loại và hidro
  3. Clo là chất khí tan tốt trong nước .
  4. Clo tồn tại trong tự nhiên ở dạng đơn chất và hợp chất

Câu 8. HCl không tác dụng với cặp chất nào sau đây?

A. Mg, Al             B. MnO2, KMnO4

C. NaOH, AgNO3 D. Na2SO4, Cu

Câu 9.  Cho 5g oxit kim loại M (hóa trị II) vào dung dịch HCldư, khi phản ứng kết thúc thu được  11,875g muối khan. Kim loại M là:

Mg (24)                              B. Ca (40)      

C. Cu (64)                                    D. Zn (65)

Câu 10.  Khi trộn 200ml d.dịch HCl 1M với 300ml d.dịch HCl 4M thì thu được dung dịch mới có nồng độ là:

A. 2M       B. 2,5M          C. 2,8 M                      D. 3,0M

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *