Đề kiểm tra 15 phút chương VI- Hóa 12

Kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm

KIỂM TRA 15 PHÚT CHƯƠNG VI

Câu 1: Cấu hình electron của nguyên tử Na (Z =11) là

 1. 1s22s2 2p6 3s2. B. 1s22s2 2p6. C. 1s22s2 2p6 3s1. D. 1s22s2 2p6 3s23p1.

Câu 2: Chất phản ứng được với dung dịch NaOH  dư tạo kết tủa là

 1. KNO3. B. FeCl3. C. AlCl3.    D. K2SO4.

Câu 3: Cho các hiđroxit: NaOH, Mg(OH)2, Fe(OH)3, Al(OH)3. Hiđroxit có tính bazơ mạnh nhất là: A. NaOH.          B. Mg(OH)2.         C. Fe(OH)3. D. Al(OH)3.

Câu 4: Cho các hóa chất sau: HCl, H2O ,CaCl2, quỳ tím, NaOH. Có thể dùng bao nhiêu chất trong số các chất trên để phân biệt 2 dung dịch Na2CO3 và NaCl?

 1. 3 B. 4 C. 2   D. 5

Câu 5: Cho sơ đồ phản ứng:  NaHCO3  +  X → Na2CO3 +   H2O.  X có thể là chất nào sau đây

 1. KOH B. NaOH C. K2CO3    D. HCl

Câu 6: Cho hỗn hợp các kim loại kiềm Na, K hòa tan hết vào nước được dung dịch X và 1,344 lít khí H2 (đktc). Thể tích dung dịch HCl 0,1M cần để trung hòa hết một nửa dung dịch X là :

 1. 200 ml. B. 400 ml. C. 600 ml.  D. 1200 ml.

Câu 7: Cho 24,4 g hỗn hợp Na2CO3, K2CO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl2. Sau phản ứng thu được 39,4 g kết tủa. Lọc tách kết tủa, cô cạn dung dịch thu được m (g) muối clorua. Vậy m có giá trị là:

 1. 63,8 g B. 22,6 g C. 26,6g      D. 15,0 g

Câu 8: Cho các nguyên tố sau: K, Na, Ba, Ca. Nguyên tố nào thuộc nhóm kim loại kiềm thổ

 1. K, Na B. Ba, Ca C. K, Ba     D. Na, Ca

Câu9: Dãy nào sau đây gồm các kim loại đều phản ứng dễ dàng với nước ở nhiệt độ thường là:

 1. Na, Ba , K B. Be,Ca, Ba C. Al, Na , K        D. Mg, K , Na

Câu 10: Phản ứng nào sau đây là phản ứng oxi hóa-khử:

 1. 2Al + 2H2O + 2NaOH → 2NaAlO2 + 3H2
 2. Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + H2O + CO2
 3. Ca(HCO3)2 CaCO3 + H2O + CO2
 4. Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *