Đề kiểm tra chương cacbohidrat -đề 2

Đề thi hóa 12

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT.                                                                

Câu 1: Trong phân tử của cacbohidrat luôn có

 1. nhóm chức anđehit. B. nhóm chức axit. C. nhóm chức xetôn.      D. nhóm chức ancol.

Câu 2: Glucoz thuộc loại

 1. hợp chất đơn chức. B. polisaccarit. C. monosaccarit.            D. disaccarit.

Câu 3: Chất không có khả phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) tạo ra Ag là

 1. axit axetic. B. axit fomic.                           C. glucoz.                       D.fomandehit.

Câu 4: Nhận xét không đúng về glucozơ và fructozơ là

A.Cho glucoz và fructoz vào dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) thấy xuất hiện kết tủa bạc.

B.Glucoz và fructoz có thể tác dụng với hidro sinh ra cùng một sản phẩm.

 1. Glucoz và fructoz có thể tác dụng với Cu(OH)2 tạo ra cùng một loại phức đồng.
 2. Glucoz fructoz có công thức phân tử giống nhau.

Câu 5: Thủy phân hoàn toàn 24,3 gam tinh bột với hiệu suất phản ứng là 60%, thu được a gam glucoz. Giá trị của a là:    A. 16,2.                          B. 21,6.                 C. 27.                                      D. 33,5.

Câu 6: Để chứng minh glucoz có năm nhóm hidroxyl người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với: A.CH3COOH.                            B. Cu(OH)2.                   C. NaOH.             D. AgNO3/NH3, to.

Câu 7: Đun nóng dung dịch chứa 36 gam glucozơ với AgNO3 trong dung dịch NH3 (dư) thì khối lượng Ag tối đa thu được là: A. 32,4 gam.                       B. 10,8 gam.                            C. 21,6 gam.             D. 43,2 gam.

Câu 8: Cho m gam glucozơ lên men thành ancol etylic với hiệu suất 75%. Hấp thụ toàn bộ CO2 sinh ra vào dung dịch nước vôi trong dư thu được 80 gam kết tủa. Giá trị của m là

 1. 54. B. 72.                                      C. 96.                   D. 108.

Câu 9: Sacaroz và fructozơ đều thuộc loại

 1. monosaccarit. B. disaccarit. C. polisaccarit.               D. cacbohidrat.

Câu 10: Glucozơ và saccarozo đều không thuộc loại

 1. monosaccarit. B. disaccarit. C. polisaccarit.               D. cacbohidrat.

Câu 11:  Chất không tan trong nước lạnh là

 1. glucozơ. B. fructozơ. C. saccarozo.                           D. tinh bột.

Câu 12: Cacbohidrat bị thủy phân là :

 1. glucoz. B. xenluloz. C. fructozơ .                   D. etyl axetat.

Câu 13: Khi thủy phân saccarozo, thu được 270 gam hỗn hợp glucozo và fructozo. Khối lượng saccarozo đã thủy phân là :    

 1. 513 gam. B. 288 gam. C. 256,5 gam.                          D. 270 gam.

Câu 14: Cho sơ đồ: Tinh bột → X → Y →  Axit axetic. X, Y lần lượt là

 1. glucozơ, ancol etylic. B. glucozơ, etyl axetat.           
 2. ancol etylic, andehit axetic. D. fructozơ và glucozơ.

Câu 15: Chỉ ra quá trình khác biệt với 3 quá trình còn lại: sự cháy, sự quang hợp, sự hô hấp, sự oxi hoá chậm?

 1. Sự cháy. B.      Sự quang hợp.           C. Sự hô hấp.            D.      Sự oxi hoá chậm.

Câu 16: Đun nóng xenlulozơ trong dung dịch axit vô cơ, thu được sản phẩm là

 1. saccarozơ. B. glucozơ.                     C. fructozơ.                    D. mantozơ.

Câu 17: Saccarozo, tinh bột và xenluloz đều có

 1. phản ứng tráng bạc. B. phản ứng màu với iot.
 2. phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit. D. phản ứng với dung dịch NaCl.

Câu 18: Chất X có các đặc điểm sau: Phân tử có nhiều nhóm –OH, có vị ngọt, hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường, phân tử có liên kết glicozit, làm mất màu nước brom. Chất X là:

 1. Saccarozơ B. Mantozơ              C. Glucozơ                D. Tinh bột

Câu 19: Cho các chất glucozơ, saccarozơ, mantozơ, xenlulozơ. Các chất trong đó đều có phản ứng tráng gương và phản ứng với Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh là

 1. glucozơ, saccarozơ. B. glucozơ, xenlulozơ.
 2. saccarozơ, mantozơ. D. glucozơ, mantozơ.

Câu 20: Trong điều kiện thường, X là chất rắn, dạng sợi màu trắng. Phân tử X có cấu trúc mạch không phân nhánh, không xoắn. Thủy phân X trong môi trường axit, thu được glucozơ. Tên gọi của X làA. fructozơ.   B. amilopectin.     C. xenlulozơ.        D. saccarozơ.

Câu 21: Trường hợp không xảy ra phản ứng là

 1. Saccarozơ + Cu(OH)2
 2. Fructozơ + dung dịch AgNO3 trong NH3
 3. Saccarozơ + dung dịch AgNO3 trong NH3
 4. Fructozơ + H2 (xt Ni, to)

Câu 22: Cho dãy các chất: tinh bột, xenlulozơ, glucozơ, fructozơ, saccarozơ. Số chất trong dãy thuộc loại polisaccarit là

 1. 2.                    B. 3.                     C. 4.                     D. 1.

Câu 23: Y là một polisaccarit có trong thành phần của tinh bột và có cấu trúc mạch cacbon không phân nhánh. Tên gọi của Y là

 1. glucozơ. B. amilozơ. C. amilopectin. D. saccarozơ.

Câu 24: Phát biểu nào sau đây là đúng? Saccarozơ và glucozơ đều

 1. có chứa liên kết glicozit trong phân tử.
 2. bị thủy phân trong môi trường axit khi đun nóng.
 3. có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
 4. có tính chất của ancol đa chức.
 5. Câu 25: Lên men m gam glucozơ thu được etanol và khí CO2 (hiệu suất đạt 72%). Hấp thụ hết khí CO2 bằng nước vôi trong thu được 40 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 4,8 gam. Giá trị của m là:   A. 135,0     B. 90,0        C. 100,0     D. 120,0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *