Đề kiểm tra học kỳ 2 – Khối 11 – Đề 5

Đề thi Hóa khối 11
 1. TRẮC NGHIỆM (6,0đ)

Câu 1: Dãy nào sau đây gồm các chất đều làm mất màu dung dịch brom ?

 1. C2H3Cl, C6H6 B. C2H4 , HCHO C. C6H5OH, C2H6           D. C2H2, C2H5OH

Câu 2: Phenol và etanol đều có khả năng:

 1. Tách nước B. phản ứng với Br2
 2. phản ứng với NaOH D. phản ứng với Na

Câu 3: Ứng với công thức phân tử C5H12O có mấy đồng phân ancol bậc một ?

 1. 3. B. 1. C. 2.                               D. 4.

Câu 4: Lấy 0,2 mol  hỗn hợp 2 anken: C3H6, C4H8 cho tác dụng với lượng dư du Brom, có bao nhiêu gam brom tham gia phản ứng:

 1. 16g B. 32g C. 8g                               D. 34g

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn  0,1g một andehit A no, đơn chức mạch hở. Thu được 8,96 lít khí CO2(ở đktc) và 7,2g H2O. CTPT của anđêhit trên:

 1. CH3CH2CH2CHO B. CH3CH2CHO C. CH3CHO                    D. HCHO

Câu 6: Cho m gam propanal phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 21,6gam kết tủa .Giá trị của m là

 1. 5,8g. B. 10,8g. C. 10,2.                          D. 9,5.

Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn 1 hidrocacbon A trong oxi dư thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 4,5g H2O. CTPT của A: A. C4H10   B. C2H6            C. C3H8            D. C4H6

Câu 8: Rượu nào sau đây tách nước tạo đimetyl ete:

 1. CH3CH2CH2OH B. CH3CH2OH C. CH3OH                      D. CH3CH(OH)CH3

Câu 9:  phản ứng đặc trưng của ankan là:

 1. Phản ứng thế       B. phản ứng cộng       C.phản ứng trùng hợp     D.phản ứng oxi hóa

Câu 10: Cho 2-Metylbutan tham gia phản ứng thế Cl2 (ánh sáng, tỉ lệ mol 1:1) thu được  bao nhiêu sản phẩm thê?

 1. 3 B. 1 C. 4                                D. 2

Câu 11: Lấy 6,9g một ancol đơn chức A tác dụng với Na dư sau phản ứng thu được 1,68 lít khí (đktc). Công thức phân tử của A:

 1. CH3OH B. C3H5OH C. C2H5OH                     D. C3H7OH

Câu 12: Phenol tác dụng với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây ?

 1. Na, KOH, dung dịch Br2, HCl. B. Na, NaOH, CaCO3, CH3COOH.
 2. K, NaOH, HNO3 đặc, dung dịch Br2. D. K, HCl, axit cacbonic, dung dịch Br2.
 3. TỰ LUẬN (3,0đ)

Đun nóng 6g một rượu (ancol) đơn chức, mạch hở X với H2SO4  đặc ở 170oC. Thu được anken B, cho toàn bộ lượng anken trên sục vào dung dịch brom dư thấy khối lượng brom giảm 16g.

a, Tìm CTCT của ancol trên.

b, Oxi hoá toàn bộ ancol đơn chức X trên bằng CuO (đun nóng), thu được andehit B, cho andehit B tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được bao nhiêu gam Ag?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *