Bài tập Phản ứng oxi hóa khử

Ôn tập môn Hóa

Axit tác dụng với oxit kim loại

Câu 1: Cho 14,6 gam hỗn hợp X gồm Fe2O3, Cr2O3 và Al2O3 tác dụng vừa đủ với 500ml dung dịch HCl 1,20M. Đem cô cạn dung dịch thu được m gam hỗn hợp muối. Giá trị m là

  1. 13,1 gam. B. 25,7 gam.         C. 36,5 gam.         D. 31,1 gam.

Câu 2: Cho 50 gam hỗn hợp 5 oxit kim loại gồm ZnO, FeO, Fe2O3, Fe3O4, MgO tác dụng hết với 200ml dung dịch HCl 4M (vừa đủ) thu được dung dịch X. Lượng muối có trong dung dịch X là :

  1. 79,2 gam. B. 78,4 gam. C. 72,0 gam.         D. 82,0 gam.

Câu 3: Cho 2,81 gam hỗn hợp gồm 3 oxit Fe2O3, MgO, ZnO tan vừa đủ trong 300ml dung dịch H2SO4 0,1M, thu được m gam hỗn hợp các muối khan. Giá trị của m là :A. 6,05.              B. 5,21.  C. 4,84.  D. 5,12.

Câu 4: Cho 32 gam hỗn hợp gồm MgO, Fe2O3, CuO tác dụng vừa đủ với 300ml dung dịch H2SO4 2M. Khối lượng muối thu được là:A. 60 gam.       B. 80 gam.            C. 85 gam.            D. 90 gam.

Câu 5: Biết 2,3 gam hỗn hợp MgO, CuO, FeO tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch H2SO4 0,2M. Khối lượng muối thu được là: A. 3,6 gam.       B. 3,7 gam.           C. 3,8 gam.           D. 3,9 gam.

  1. Phản ứng oxi hóa khử

Câu 1: Phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá – khử là

  1. CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O. B. Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu.
  2. MgCl2 + 2NaOH → Mg(OH)2 + 2NaCl. D. CaO + CO2 → CaCO3.

Câu 2: Chất chỉ có tính khử là:A. Fe.             B. Fe(OH)3.           C. Fe2O3.                D. FeCl3.

Câu 3: Chất có tính oxi hoá nhưng không có tính khử là:A. FeCl2.          B. Fe.      C. FeO.   D. Fe2O3.

Câu 4: Dãy gồm các hợp chất chỉ có tính oxi hoá là: A. Fe(NO3)2, FeCl3.               B. Fe2O3, Fe2(SO4)3.

  1. FeO, Fe2O3.                          D. Fe(OH)2, FeO.

Câu 5: Khi điều chế kim loại, các ion kim loại đóng vai trò là chất

  1. cho proton. B. bị khử.               C. bị oxi hoá.        D. nhận proton.

Câu 6: Ở nhiệt độ cao, Al khử được ion kim loại trong oxit: A. Fe2O3.     B. K2O.   C. BaO.  D. MgO.

Câu 7: Oxit dễ bị H2 khử ở nhiệt độ cao tạo thành kim loại là: A. K2O.   B. Na2O.                C. CuO.  D. CaO.

Câu 8: Khi điều chế kim loại, các ion kim loại đóng vai trò là chất

  1. khử. B. cho proton.      C. nhận proton.    D. bị khử.

Câu 9: Cho phản ứng: a Al + b HNO3  c Al(NO3)3 + d NO + e H2O. Hệ số a, b, c, d, e là các số nguyên, tối giản. Tổng (a + b) bằng: A. 4.        B. 6.        C. 5.        D. 7.

Câu 10: Cho phản ứng:   a Fe + b HNO3  c Fe(NO3)3 + d NO + e H2O. Các hệ số a, b, c, d, e là những số nguyên, đơn giản nhất. Tổng (a+b) bằng: A. 6.       B. 5.        C. 4.        D. 3.

Câu 11: Cho phương trình hóa học: a Al + b Fe2O3  c Fe + d Al2O3. Tổng các hệ số a, b, c, d là (hệ số là các số nguyên, tối giản):      A. 4.        B. 5.        C. 6.        D. 7.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *