Bài tập môn Hóa: Sắt và hợp chất – Nhận biết

Kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm

ĐỀ TẬP HUẤN SẮT VÀ HỢP CHẤT

Câu 1: Cấu hình electron nào sau đây là của Fe?
 A. [Ar] 4s23d6.                       B. [Ar]3d64s2.             C. [Ar]3d8.                           D. [Ar]3d74s1.

Câu 2: Sắt là nguyên tố:

 1. s B. p C. d                      D.f

Câu 3: Chất nào sau đây không thể oxi hoá được Fe thành Fe3+ ?

 1. S B. Br2 C. AgNO3                   D.H2SO4 đặc nóng

Câu 4: Chất nào sau đây oxi hoá được Fe thành Fe3+ ?

 1. S B. Br2 C.Cu(NO3)2     D.H2SO4 loãng

Câu 5: Ở điều kiện thường, kim loại Fe phản ứng được với dung dịch nào sau đây?

 1. MgCl2. B. ZnCl2.                                      C. NaCl.                            D. FeCl3

Câu 6: Ở điều kiện thường, kim loại Fe không phản ứng được với dung dịch nào sau đây?

 1. MgCl2. B. CuCl2.        C. HCl.                            D. FeCl3

Câu 7: Khi tham gia phản ứng hoá học, trong hợp chất Fe có số oxi hoá là:

 1. chỉ có số oxi hoá: +2. B. chỉ có số oxi hoá +3.
 2. có số oxi hoá +2 và +3. D. Có các số oxi hoá từ +1 à +6.

Câu 8: Sắt tác dụng với hợp chất nào sau đây tạo ra hợp chất săt(II)

 1. CuCl2. B. ZnCl2               C. AgNO3                   D.H2SO4 đặc nóng

Câu 9: Cho m gam sắt trong bình đựng dung dịch HCl dư sau phản ứng thu được 2,24 lít khí H2 ở đktc. Giá trị của m là:

 1. 5,6 gam B. 8,4 gam C. 6,5 gam                   D. 11,2 gam

Câu 10: Nhiệt phân hoàn toàn Fe(OH)3 ở nhiệt độ cao thu được chất rắn

 1. Fe. B. Fe2O3.             C. Fe3O4.                     D. FeO.

Câu 11: Hợp chất sắt (III) sunfat có công thức là

 1. FeSO4. B. Fe2O3 C. Fe(OH)3.                   D. Fe2(SO4)3.

Câu 12: Hợp chất oxit sắt từ có công thức là:

 1. FeSO4. B. Fe2O3 C. Fe(OH)3.                   D. Fe3O4

Câu 13: Phản ứng nào sau đây tạo ra muối sắt (III)

 1. Fe + HNO3 đặc, nóng dư
 2. Fe + HCl
 3. FeS + H2SO4 loãng, dư
 4. Mg + FeSO4

Câu 14: Phản ứng nào sau đây tạo ra muối sắt (III)

 1. Fe dư + HNO3 đặc, nóng dư
 2. Fe + HCl
 3. FeS + H2SO4 đặc, nóng
 4. Mg + FeSO4

Câu 15: Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch sắt (III) clorua có hiện tượng:

 1. Tạo kết tủa nâu đỏ, tăng dần đến cực đại
 2. Tạo dung dịch trong suốt không màu
 3. Tạo kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan dần tạo dung dịch trong suốt
 4. Tạo kết tủa trắng xanh tăng dần đến cực đại , sau đó tan một ít

Câu 16: Cho các kim loại  Na, Cu, Ag, Fe lần lượt phản ứng với dung dịch muối FeCl3. Kim loại nào khử được Fe3+ ?

 1. Na, Ag B. Na, Cu C. Cu, Fe                    D. Ag, Cu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *