Đề thi Hóa học kì 1 – Khối 11-ban cơ bản

Đề thi Hóa khối 11

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I- HÓA 11- BAN CƠ BẢN

Câu 1: Hoàn thành các phản ứng sau dạng phân tử và dạng ion thu gọn(nếu có xảy ra).

 1. NaOH + HCl →NaCl + H2O
 2. AgNO3 + NaCl→AgCl +NaNO3
 3. Na2CO3 +HCl →NaCl +CO2 + H2O

Câu 2: Chỉ được dùng quỳ tím hãy nhận biết các dung dịch sau: HCl, H2SO4, NaNO3, Ba(NO3)2

Câu 3: Sục 2,24 lít khí CO2 vào 500ml dung dịch NaOH 0,3M.

 1. Viết các phản ứng xảy ra
 2. Tính khối lượng muối sau phản ứng.

Câu 4: Cho 15,2 hỗn hợp Fe và Cu tác dụng với HNO3 loãng dư thu được dung dịch muối X và 4,48 lít khí NO( sản phẩm khử duy nhất).

 1. Tính thành phần % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
 2. Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng .
 3. Nếu cho lượng Cu ở trên vào dung dịch NaNO3 dư có nhỏ thêm dung dịch chứa 0,3 mol HCl.

Tính thể tích khí thoát ra

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I- HÓA 11- BAN CƠ BẢN

Câu 1: Hoàn thành các phản ứng sau dạng phân tử và dạng ion thu được gon(nếu có xảy ra).

 1. NaOH + H2SO4→Na2SO4 + H2O
 2. Na2SO4 +BaCl2→BaSO4 + NaCl
 3. CaCO3 rắn +HCl →CaCl2+CO2 + H2O

Câu 2: Nhận biết các dung dịch sau bằng một thuốc thử: HCl, HNO3, NaNO3, AgNO3

Câu 3: Sục 2,24 lít khí CO2 vào 140 gam  dung dịch KOH 10%

 1. Tính khối lượng muối sau phản ứng.
 2. Tính nồng độ % các chất trong dung dịch sau phản ứng .

Câu 4: Cho 12,3 hỗn hợp Al và Cu tác dụng với HNO3 loãng dư thu được dung dịch muối X và 4,48 lít khí NO( sản phẩm khử duy nhất).

 1. Tính thành phần % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
 2. Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng .
 3. Nếu cho lượng Cu ở trên vào dung dịch NaNO3 dư có nhỏ thêm dung dịch chứa 0,3 mol HCl.

Tính thể tích khí thoát ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *