Bài tập về tổng hợp este và chất béo

Ôn tập môn Hóa
  1. ESTE

Thay H trong nhóm –COOH(của axit cacboxylic) bằng gốc hidrocacbon  thu được este

Este được tạo bởi axit cacboxylic no, đơn chức mạch hở và ancol no, đơn chức, mạch hở

(este no, đơn chức, mạch hở): CmH­­2m+1COOCm’H2m’+1 hay CnH2nO2 (m ≥ 0;m’ ≥ 1; n ≥ 2).

Có thể đặt CTTQ của este : CxHyOz  (x, z ≥ 2; y là số chẵn, y £ 2x)hoặc RCOORhay R’OCOR

Tên gọi: RCOOR= tên gốc R + tên gốc axit RCOO

H-COOCH3: metylfomat

CH3COOCH=CH2: vinylaxetat

C2H5-OOC-COO- C2H5: etyloxalat

C6H5COO-CH=CH2: vinylbenzoat

CH2=CH-COO-CH3: metylacrylat hay:CH3-OCO-CH=CH2

CH3COOC6H5 : phenylaxetat

-Tính chất vật lí: nhiệt độ sôi thấp hơn của axit và ancol

Tính chất hóa học : este có tính chất của gốc và chức.

+gốc: no, chưa no, thơm

+chức: phản ứng thủy phân trong môi trường axit và môi trường bazo

Thuỷ phân một este đơn chức

   – Trong môi trường axit: Phản ứng xảy ra thuận nghịch

             RCOOR’ + HOHRCOOH + R’OH

   CH3COOCH=CH2  + HOHCH3COOH + CH3CHO

– Trong môi trường kiềm (phản ứng xà phòng hoá): Phản ứng một chiều, cần đun nóng

                 RCOOR’ + NaOH   RCOONa + R’OH

CH3COOC6H5 +2 NaOH  CH3COONa + C6H5ONa +H2O: 2 muối

este +NaOH¾¾®muối  +ancol

Este + NaOH ¾¾®muối + andehit -este có CT : RCOOCH=CHR

Este + NaOH ¾¾®muối +xeton- este có CT : RCOOC(CH3)=CHR

Este + NaOH ¾¾®2muối  +H2O– este có gốc rượu là phenol hoặc đồng đẳng  RCOOC6H5 + NaOH¾¾® RCOONa  +C6H5ONa  + H2O

–  Phản ứng gốc hidrocacbon :cộng hoặc trùng hợp

–  H-COOR’tham gia phản ứng tráng gương

Ứng dụng:

Điều chế: RCOOH + R’OH RCOOR’ + HOH

Đặc điểm phản ứng :

Phương pháp thu được nhiều este:

2.CHẤT BÉO:

-KN: là trieste của glixerol với axit béo( gọi triglixerit hay triaxylglixerol)

Axit béo: axit đơn, mạch C dài, chẵn, không phân nhánh.

Các axit béo: C17H35COOH: axit stearic

                      C15H31COOH axit panmitic

                      C17H33COOH axit oleic

                      C17H31COOH axit linoleic

CT Chất béo:(C15H31COO)3C3H5:tripanmitoylglixerol-tripanmitin

               (C17H35COO)3C3H5:tristearoylglixerol- tristearin

               (C17H33COO)3C3H5:trioleoylglixerol- triolein

                (C17H31COO)3C3H5:trilinoleoyl- trilinolein

Chất béo +3NaOH→ xà phòng  + glixerol

Số mol NaOH = 3Số mol glixerol

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng

Bài tập este và chất béo

Câu 1: Xà phòng hóa  hoàn toàn 17,24g chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là:

A.18,38 gam                      B.18,24 gam    C.17,80 gam        D. 16,68 g

Câu 2: Xà phòng hóa hoàn toàn  1 trieste X bằng dung dịch NaOH thu được 9,2 gam glixerol và 83,4 gam muối của 1 axit béo no B. Chất B: 

A.axit panmitic                 B.axit axetic             C.axit oleic                     D. axit stearic

Câu 3: Hidro hóa hoàn toàn a gam trioelin thu được 89 gam tristearin. Giá trị a là:

A.48,8 gam             B88,9gam                       C.88,4 gam                D.84,8 gam

Câu 4: Công thức của triolein là:

  1. (CH3[CH2]14COO)3C3H5 B. (CH3[CH2]16COO)3C3H5
  2. (CH3[CH2]7=CH[CH2]5COO)3C3H5 D. (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COO)3C3H5

Câu 5: Để biến 1 số dầu thành mỡ rắn , hoặc bơ nhân tạo người ta thực hiện quá trình nào sau đây:

  1. hidro hóa(xtNi)                 B. cô cạn ở nhiệt độ cao        
  2. Làm lạnh D. xà phòng hóa

Câu 6: Xà phòng  được  điều chế bằng cách nào sau:

A.Phân hủy mỡ                                                      B.phản ứng kim loại  với axit

C.thủy phân mỡ trong môi trường axit                  D thủy phân mỡ trong môi trường bazo

Câu 7: Tính thể tích hidro (đktc) để hidro hóa hoàn toàn 1 tấn triolein nhờ xt Ni là bao nhiêu lít.

A.76018 lít                     B.760,18 lít     C.7,6018 lít                         D.7601,8 lít

Câu 8: Khối lượng triolein cần để sản xuất 5 tấn tristearin là bao nhiêu kg:

A.4966,292kg     B.49600 kg               C.49,66 kg             D.496,63 kg         

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *